ទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធនិងលក្ខណៈវប្បធម៍ក្រុមហ៊ុនថាញ់តឹម

1. ទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនជីថាញ់ជីជីអិលធីឌី។

2. វប្បធម៌ក្រុមហ៊ុនថាញ់តឹម។

កុងតាក់ថ្មី

បច្ចេកទេ…
អានបន្ថែម
បច្ចេកទេ…

ដើមល្ពៅមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រគឺ Cueurbita pepo L. ដែលជាក […]

អានបន្ថែម
ប្រវត្តិ…

1. ឧទ្ទេសនាមអំពីក្រុមហ៊ុន ថាញ់តឹម ដោយមានរោងចក្រជីចំនួន […]

អានបន្ថែម