ការនាំចេញជី

ក្រុមហ៊ុនថាញ់តឹមជីងជីងតែងតែផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើគោលដៅនៃការលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផល ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការស្តង់ដារនៃការនាំចេញ។ ក្រុមហ៊ុនមានឆន្ទៈសហការផលិតនិងនាំចេញជីតាមការបញ្ជាទិញរបស់ដៃគូរបរទេស ស្របតាមទីផ្សារអាស៊ាននិងបណ្តាប្រទេសដទៃទៀតលើពិភពលោកដែលមានតម្រូវការផ្នែកកសិកម្មសរីរាង្គផងដែរ។

កុងតាក់ថ្មី

បច្ចេកទេ…
អានបន្ថែម
ក្រុមហ៊ុ…

នាថ្ងៃទី ៩ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមហ៊ុនជីថាញ់តឹមមានកិ […]

អានបន្ថែម
បច្ចេកទេ…

ដើមតែ (Camellia sinensis) គឺជាមែកធាងឧស្សាហកម្មយូរអង្វែង […]

អានបន្ថែម