ការនាំចេញជី

ក្រុមហ៊ុនថាញ់តឹមជីងជីងតែងតែផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើគោលដៅនៃការលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផល ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការស្តង់ដារនៃការនាំចេញ។ ក្រុមហ៊ុនមានឆន្ទៈសហការផលិតនិងនាំចេញជីតាមការបញ្ជាទិញរបស់ដៃគូរបរទេស ស្របតាមទីផ្សារអាស៊ាននិងបណ្តាប្រទេសដទៃទៀតលើពិភពលោកដែលមានតម្រូវការផ្នែកកសិកម្មសរីរាង្គផងដែរ។

កុងតាក់ថ្មី

បច្ចេកទេ…
អានបន្ថែម
បច្ចេកទេ…

ឈ្មោះវិទ្យាសាស្រ្តដើមឈើហ្កាវ៉ាគឺ Psidium guajava L. Gua […]

អានបន្ថែម
បច្ចេកទេ…
អានបន្ថែម