ការនាំចេញជី

ក្រុមហ៊ុនថាញ់តឹមជីងជីងតែងតែផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើគោលដៅនៃការលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផល ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការស្តង់ដារនៃការនាំចេញ។ ក្រុមហ៊ុនមានឆន្ទៈសហការផលិតនិងនាំចេញជីតាមការបញ្ជាទិញរបស់ដៃគូរបរទេស ស្របតាមទីផ្សារអាស៊ាននិងបណ្តាប្រទេសដទៃទៀតលើពិភពលោកដែលមានតម្រូវការផ្នែកកសិកម្មសរីរាង្គផងដែរ។

កុងតាក់ថ្មី

សេវាកម្ម…

ក្នុងគោលបំណងក្លាយជាស្ពានតភ្ជាប់ដើម្បីជួយឲ្យប្រជាកសិករទទ […]

អានបន្ថែម
បច្ចេកទេ…
អានបន្ថែម
ប្រវត្តិ…

1. ឧទ្ទេសនាមអំពីក្រុមហ៊ុន ថាញ់តឹម ដោយមានរោងចក្រជីចំនួន […]

អានបន្ថែម